motorhome 5024832 960 720

O autocaravanismo é un tipo de actividade consistente no desprazamento dun tipo de automóbil específico que permite establecerse nun lugar determinado por tempo definido. Este establecemento ha de ser regulado para un mellor aproveitamento dos espazos dispoñibles, evitar que as zonas de aparcamento municipais se saturen (podendo así entrar en conflito coa calidade de vida dos habitantes do municipio) e para promover e facer fluida a actividade turística do entorno, creando así novas expectativas de negocio e afianzando as existentes.

Neste marco, o Concello de Ponte Caldelas, como responsable dos servizos de abastecemento de auga, enerxía, seguridade cidadá, limpeza e tratamento de residuos, ha de regular esta situación tendo en conta que esta normativa non afecta en ningún modo ás regulacións que desde outras administracións xerarquicamente superiores se levan a cabo nas seguintes normas:

 • O artigo 66.5 da Lei 7/2011, de 27 de outubro, do Turismo de Galicia, na regulación que se fai dos campamentos de turismo.
 • O artigo 36.2 do Decreto 159/2019, de 21 de novembro, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo.
 • Os artigos 90 a 94 do Regulamento Xeral de Circulación.

O Concello de Ponte Caldelas pretende a regulación de uso dunha zona de estacionamento especialmente dedicada a autocaravanas de acordo co recollido no artigo 66.5 da Lei 7/2011, de 27 de outubro, do Turismo de Galicia e do 36.2 do Decreto 159/2019, de 21 de novembro, polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo, entendida como zona especial de acollida para autocaravanas en tránsito.

O fenómeno do autocaravanismo ou turismo itinerante en España, ten experimentado un crecemento moi importante se ben, a situación na actualidade, sen norma específica que a regule, leva a interpretacións erróneas. Debe de terse en conta que esta actividade ten ido desvinculándose progresivamente en toda Europa da relacionada co camping, o campismo, o caravaning e a acampada, xa que a autonomía do vehículo xera unha demanda de mobilidade diferente á do resto. Neste sentido pois, é preciso que desde os diferentes niveis da Administración se adopte un papel activo na ordenación da mobilidade en autocaravana co fin de corrixir as disfuncións que existen actualmente e, ó mesmo tempo, satisfacer as necesidades dun sector socioeconómico en expansión:

 • Autocaravana.- a Directiva 2001/116/CE define a autocaravana como “Todo vehículo especial de categoría M fabricada de modo que inclúa unha zona habitable co equipo mínimo seguinte: asentos e mesa, camas que poden formarse por conversión dos asentos, cociña, armarios. Este equipamento estará suxeito firmemente na zona habitable; aínda que a mesa poderá deseñarse para quitala con facilidade”. O Regulamento Xeral de Vehículos-Anexo II (transposición da directiva anterior): “Vehículo construído con propósito especial, incluíndo vivenda, e contendo, o menos, o equipo seguinte: asentos e mesa, camas ou liteiras que poidan ser reconvertidas en asentos, cociña e armarios ou similares. O equipo estará rixidamente fixado ó compartimento vivenda. Os asentos e a mesa poder ser deseñados para ser desmontados facilmente”. Proporcionan á vez transporte a aloxamento, contan cun habitáculo que facilita unha total autonomía ós seus usuarios, xa que dispoñen de tódolos espazos, servizos e tecnoloxías imprescindibles para levar a cabo a vida cotiá- comedor-sala, cociña, baño e inodoro e dormitorio- ademais da cabina de condución e o motor.

Principais tipos de autocaravanas:

- Capuchina.- é o tipo máis coñecido. A situación do dormitorio atópase sobre a cabina de condución.

- Perfilada.- Son parecidas ás capuchinas, aínda que sobre a cabina hai un armario en lugar dun dormitorio. O seu perfil é máis aerodinámico e a súa altura inferior.

- Integral.- É a máis aerodinámica. O habitáculo inclúe unha cabina máis espazosa.

- Camper.- son furgonetas de transporte de serie coa cabina de carga completa e o interior acondicionado como autocaravana.

 • Estacionamento.- as normas aplicables á parada e estacionamento que deben de ser observadas por tódolos vehículos con carácter xeral- relativas a lugares en que deben de efectuarse, modo e forma de execución, colocación do vehículo, ordenanzas municipais e lugares prohibidos- están recollidas no Regulamento Xeral de Circulación que se desenvolve na Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial.
 • Dous conceptos distintos: estacionar e acampar.- Ademais de estacionar, unha autocaravana ten tamén a posibilidade de acampar, se ben entón os seus ocupantes pasan a estar sometidos ás distintas normativas sobre acampada, campamentos de turismo e campamentos de turismo para autocaravanas, debendo de realizar este tipo de actividades nos lugares especialmente indicados para elo.

Considerarase que unha autocaravana está aparcada e non acampada cando:

  1. Só está en contacto co chan a través das rodas (non están baixadas as patas estabilizadoras nin calquera outro artiluxio). En determinados casos os calzos nas rodas poden estar xustificados para mellorar a seguridade do vehículo.
  2. Non ocupa máis espazo que o da autocaravana pechada, é dicir, non hay xanelas abertas (xanelas batentes ou proxectantes, que poidan invadir un espazo maior que o perímetro do vehículo), cadeiras, mesas, toldos estendidos, etc.
  3. Non se produce ningunha emisión de ningún tipo de fluído, contaminante ou non, salvo as propias da combustión do motor a través do tubo de escape, ou se leven a cabo condutas incívicas e/ou insalubres como o baleirado de augas. 
  4. Non emite ruídos molestos como, por exemplo, a posta en marcha dun xerador de electricidade en horario propio de descanso ou durante o día en períodos excesivamente longos a xuízo da Policía Local.
  5. Utiliza para o baleirado de augas grises e negras unicamente as áreas establecidas.

O obxecto da presente ordenanza e regular o uso e desfrute da zona delimitada para o aparcamento e estacionamento de autocaravanas comprendida polo espazo existente previo á Praia Fluvial de A Calzada. Este espazo xa se viña empregando como aparcamento de vehículos en xeral e que coa prohibición de circulación de vehículos no Paseo Manuel Cordo Boullosa pasará a estar destinado exclusivamente a este tipo de vehículos.

A fin de facilitar e promover a visita e estancia no noso Concello deste tipo de turistas, enténdese que se poderá parar, estacionar e pernoctar no interior de ditos vehículos, entendéndose como pernoctas o acto de pasar a noite dentro do vehículo denominado autocaravana.

Será obxecto de sanción o incumprimento da prohibición da acampada libre na zona establecida como aparcamento reservado para autocaravanas.

Entenderase por acampada libre:

 1. O establecemento de calquera tipo de enser ou útil fóra do espazo propio da autocaravana destinado ó esparexemento.
 2. A permanencia no aparcamento de autocaravanas por un período de tempo superior ó establecido na presente Ordenanza.
 3. Calquera tipo de actividade que a xuízo da Policía Local do Concello de Ponte Caldelas poida ser considerada como tal.
 • Unicamente poderán circular polo Paseo Manuel Cordo Boullosa, vía de acceso á Praia Fluvial de A Calzada os vehículo recoñecidos como autocaravanas segundo a definición recollida nesta Ordenanza. Esta circulación estará condicionada única a exclusivamente para poder acceder ó aparcamento exclusivo de autocaravanas.
 • O período de uso do aparcadoiro abrangue única e exclusivamente o período comprendido entre o 15 de maio e o 15 de setembro de cada ano en curso.
 • Unicamente aparcarán na zona de aparcamento os vehículos recoñecidos como autocaravanas segundo a definición recollida nesta Ordenanza, estando excluídos outro tipo de vehículos tales como caravanas, furgonetas, turismos, camións, motocicletas ou calquera outro que non estea recoñecido como autocaravana.
 • As autocaravanas levarán a cabo o aparcamento neste espazo de acordo co recollido no apartado de definicións da presente Ordenanza. En ningún momento as autocaravanas levarán a cabo ningunha actividade de acampada quedando prohibido sacar mesas, cadeiras, toldos, parasois, tendais, cociñas ou calquera outros enseres. 
 • O aparcamento de autocaravanas é unha instalación de uso e desfrute xeral e gratuíto para os usuarios.
 • As autocaravanas deberán de respectar en todo momento as delimitacións de espazo para o seu aparcamento, non dificultando ou impedindo a correcta circulación pola zona por estar mal aparcadas.
 • O tempo máximo de estancia será de 72 horas seguidas por período de 30 días. Este tempo abranguerá desde o momento da parada ata o abandono do aparcamento. Esta estancia será inspeccionada pola Policía Local, a cal será informada dos casos de forza maior ou necesidade nos cales se teña por xustificado o superar o tempo máximo permitido. Esta circunstancia deberá de ser expresamente autorizada pola Policía Local ou a Alcaldía.
 • Os usuarios disporán dunha zona de toma de auga e baleirado de depósitos situada na propia vila de Ponte Caldelas na zona deportiva de Chan da Barcia. En ningún caso se poderá levar a cabo ningún tipo de baleirado no aparcamento.
 • Prohíbese expresamente o lavado de calquera tipo de vehículo ou elemento.
 • Non se poderán emitir ruídos molestos que superen os 65 db como norma xeral. Entre as 22 horas e ata as 8 horas non se poderán emitir ruídos que superen os 55 db nin poñer en marcha xeradores de electricidade. Tamén estarán considerados como tal a produción de sons (música, televisión, etc) que polo seu volume poidan molestar o correcto descanso dos ocupantes das autocaravanas.
 • Aparcamentos e zonas de servizo deberán de quedar totalmente limpos despois do seu uso.
 • Os usuarios acatarán calquera tipo de indicación que desde o Concello se estipule para o coidado e preservación da zona e para o respecto e boa vecindade. Así mesmo, o Concello poderá dispor en calquera momento do espazo sen que elo implique ningún tipo de indemnización para os usuarios.
 • Non está permitido ter animais de maneira temporal ou permanente no recinto. Os animais considerados de compañía deberán de permanecer no interior dos vehículos e só poderán utilizar o recinto nos desprazamentos de entrada e saída do mesmo observando as condicións da normativa aplicable en cada caso.
 • Queda terminantemente prohibido a realización de calquera actividade que conleve prender lumes como poden ser por exemplo as barbacoas.
 • A emisión de gases procedentes do tubo de escape do motor da autocaravana unicamente se poderá levar a cabo durante o tempo imprescindible para proceder ó aparcamento da autocaravana.
 • Esta zona de estacionamento non é de carácter vixiado, non facéndose o Concello de Ponte Caldelas responsable dos incidentes que puideran producirse nos vehículos como roubos, danos ou similares.

A contravención ou incumprimento de calquera dos artigos da presente Ordenanza, así como as disposicións que no sen desenvolvemento se diten pola Alcaldía, terán a consideración de infracción; correspondendo ao Alcalde exercer as funcións de inspección e sanción que procedan.

A Policía Local do Concello de Ponte Caldelas, as forzas e corpos de seguridade do Estado ou os axentes ós que se faculte para elo serán os encargados de vixiar o cumprimento da presente Ordenanza.

O órgano competente para iniciar e resolver o procedemento sancionador será o Alcalde-Presidente do Concello de Ponte Caldelas.

O procedemento sancionador substancionarase con arranxo ó previsto no Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto polo que se aproba o Regulamento para o exercicio da potestade sancionadora.

1.- Infraccións leves: consideraranse infraccións leves as cometidas contra as normas contidas nesta Ordenanza e que non se cualifiquen expresamente como graves ou moi graves, sendo sancionadas con multa de ata 750 euros, independentemente da obriga de reparación dos danos ocasionados e das distintas responsabilidades e sancións derivadas das posibles vulneracións que se poidan levar a cabo da lexislación en materia medio ambiental, de prevención de incendios, de residuos, de zona de policía de río, ou calquera outra que sexa de aplicación.

2.- Consideraranse infraccións graves:

 • Aparcar ou estacionar a autocaravana estando en contacto co solo (estando baixadas as patas estabilizadoras ou calquera outro artiluxio).
 • Ocupar máis espazo que o da autocaravana pechada, é dicir, con xanelas abertas (xanelas abertas ou proxectables que invadan un espazo maior que o perímetro do vehículo), cadeiras, mesas, toldos estendidos, ou calquera útil ou enser fóra da mesma.
 • Levar a cabo condutas incívicas e/ou insalubres.
 • Emitir ruídos molestos, como por exemplo, a posta en marcha dun xenerador de electricidade en horario propio de descanso durante o día, no horario comprendido entre as 22:00 horas e as 8:00 horas, ou en períodos excesivamente longos a xuízo da Policía Local. Tamén estarán considerados como tal a produción de sons (música, televisión, etc) que polo seu volume poidan molestar o correcto descanso dos ocupantes das autocaravanas.
 • Non respectar as delimitacións do espazo debuxado no chan para o seu aparcamento.
 • O estacionamento por tempo superior ó autorizado na presente Ordenanza.
 • O incumprimento das indicacións que dende o Concello se estipule para o coidado e preservación da zona, e para o respecto e boa vecindade.
 • O incumprimento da prohibición de acampada libre.
 • O uso fraudulento dos servizos prestados na área habilitada.
 • Non cumprir a obriga de identificación de condutor no caso de titulares ou arrendatarios de vehículos que teñan cometido infracción.

As infraccións graves serán sancionadas con multa de ata 1500 euros independentemente da obriga de reparación dos danos ocasionados e das distintas responsabilidades e sancións derivadas das posibles vulneracións que se poidan levar a cabo da lexislación en materia medio ambiental, de prevención de incendios, de residuos, de zona de policía de río, ou calquera outra que sexa de aplicación.

3.- Serán consideradas infraccións moi graves:

 • Non respectar a prohibición de realización de calquera actividade que conleve prender lumes como poden ser por exemplo as barbacoas.
 • Producir algún tipo de fluído contaminante, salvo as propias da combustión do motor a través do tubo de escape. A emisión de gases procedentes do tubo de escape do motor da autocaravana unicamente se poderá levar a cabo durante o tempo imprescindible para proceder ó aparcamento da autocaravana.
 • Empregar para o baleirado de augas grises e/ou negras lugares non habilitados ó efecto.
 • Incumprir a prohibición de lavado de calquera tipo de vehículo.

As infraccións moi graves serán sancionadas con multa de 3000 euros independentemente da obriga de reparación dos danos ocasionados e das distintas responsabilidades e sancións derivadas das posibles vulneracións que se poidan levar a cabo da lexislación en materia medio ambiental, de prevención de incendios, de residuos, de zona de policía de río, ou calquera outra que sexa de aplicación.

Procederá a inmobilización ou retirada do vehículo da vía pública co que se houbera cometido a infracción nos supostos contemplados na vixente Ordenanza Municipal.

Cando con motivo dunha infracción, o infractor non acredite a súa residencia habitual en territorio español, o axente denunciante fixará provisionalmente a contía da multa e de non depositarse o seu importe ou garantirse o seu pago por calquera medio admitido en dereito, procederá á inmobilización do vehículo.

A responsabilidade polas infraccións ó disposto nesta Ordenanza recaerá directamente no autor do feito en que consista a infracción.

No seu caso, o titular ou arrendatario do vehículo co que se tivera cometido a infracción, debidamente requirido para elo, ten o deber de identificar verazmente ó condutor responsable da infracción. Si incumprise esta obriga no trámite procedimental oportuno será sancionado con multa de 300 euros como autor de infracción grave.

depologo

A Deputación de Pontevedra concedeu subvención de 122.263,49 €, para a colaborar no financiamento da contratación de 13 persoas desempregadas para a realización dos seguintes servizos entre o 15/06/2020 e o 31/12/2020:

 

SERVIZO Nº Traballadores/as Subvencionados/as
Desbroce e Mantemento de Espazos Públicos 8
Reparación e Mantemento de Infraestructuras Municipais 4
Limpeza viaria e doutros espazos públicos 1

 

Colocase un manto de pedra branca e plántanse arbustos e plantas baixas nas cinco glorietas da área empresarial

O Concello de Ponte Caldelas continúa traballando na posta a punto dos espazos públicos do municipio e, nesta ocasión, está a traballar nas cinco rotondas do Polígono Empresarial de A Reigosa.Estase a levar a cabo unha actuación integral nas glorietas que consiste nunha limpeza en profundidade, a colocación de malla antiherbas, a aplicación dun manto de pedra blanca e a plantación de arbustos e plantas baixas. Con esta actuación o Concello quere mellorar a imaxe visual do Polígono de A Reigosa, unha zona empresarial na que diariamente traballan centos de persoas e que é un escaparate para as persoas que se achegan á area empresarial por traballo ou negocios. 

rotondas 1

 

 

 

 

cartel troita

Festa da Troita 2018 LII

cartel publicidade paces

FONDO EUROPEO 1

FONDO EUROPEO 2

sede electronica ponte caldelas

FORMACION

fiestas

emerxencia social

AREA ARQUEOLOXICA TOURON ES

TURISMO PONTE CALDELAS

facebook-turismotwitter-turismo
folleto tur

PUNTO DE INFORMACIÓN
CATASTRAL (PIC)

Ubicación: Casa do Concello.
Avenida de Galicia,17.
36820 Ponte Caldelas.
Teléfono: 986750001/13
Horario: de 9 a 14:00h
de luns a venres.

Concello de Ponte Caldelas - 2021