Contratación mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, do contrato de subministro de tres fotocopiadoras en réxime de renting e o su mantemento

Data de publicación: 19/11/2014

Licitación: Contratación mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, do contrato de subministro de tres fotocopiadoras en réxime de renting e o seu mantemento

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Pliego de cláusulas administrativas particularespincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Pliego de prescripciones técnicas:pincha aquí

Prego de prescripcións técnicas:pincha aquí

Anuncio Boletín Oficial de la Provincia:pincha aquí

Corrección erros Prego de Cláusulas administrativas: pincha aquí

Publicación Bop Corrección errospincha aquí

Convocatoria mesa contratación sobre Apincha aquí

Acta mesa apertura sobres A e Bpincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

 Contrato de obra "Edar e Buchabad"

Data de publicación: 10/11/2014

Licitación: Contrato de obra "Edar e Buchabad"

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Convocatoria mesa contratación:pincha aquí

Corrección erros convocatoria mesa contratación:pincha aquí

Resolución adxudicación: pincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

........................................................................ 

Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas

Data de publicación: 15/03/2013

Licitación: Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas

Anuncio BOP abastospincha aquí

Prego de cláusulas administrativaspincha aquí

Data presentación solicitudes: Ata o 20/06/2013

Composición mesa de contratación 26/06/13pincha aquí

Acta apertura sobre "A" 26/06/13pincha aquí

Acta apertura sobre "A"e "B" 27/06/13pincha aquí

........................................................................ 

 Procedemento aberto para contratar na súa modalidade de concesión, varios criterios de adxudicación para a adxudicación do contrato de xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar (S.A.F.)

Data de publicación: 14/02/2013

Licitación: Contrato de xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar (S.A.F.)

Anuncio: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas:pincha aquí

Prego de prescricións técnicas:pincha aquí

Plataforma de contratación pública de Galicia:pincha aquí

Data de publicación BOP: 15/02/2013

Prazo presentación ofertas: Ata o 05/03/13 ás 13:300h

Datos dos actuais empregadospincha aquí

Expedientes atendidospincha aquí

Composición da mesa de contratación e apertura dos sobres A e Bpincha aquí

Acordo pleno de non suspensión cautelar do procedementopincha aquí

Apertura sobre Cpincha aquí

Convocatoria mesa contrataciónpincha aquí

Convocatoria mesa contrataciónpincha aquí

Certificado pleno desestimento SAFpincha aquí

........................................................................ 

Contrato de obras de rehabilitación do Centro Socio-Cultural de Chaín

Data de publicación: 01/03/2013

Licitación: Contrato de obras de rehabilitación do Centro Socio-Cultural de Chaín

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................

Servizo consistene na lectura de contadores e actualización dos padróns cobratorios do Concello de Ponte Calcelas

Data de publicación: 06/02/2013

Licitación: Servizo consistene na lectura de contadores e actualización dos padróns cobratorios do Concello de Ponte Calcelas

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................ 

cartel troita

Festa da Troita 2018 LII

cartel publicidade paces

FONDO EUROPEO 1

FONDO EUROPEO 2

emerxencia social

TURISMO PONTE CALDELAS

facebook-turismotwitter-turismo

Concello de Ponte Caldelas - 2021