PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas 2015

Data de publicación: 24/06/2015

Licitación: Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas 2015 .

Prego de Cláusulas administrativas particulares: pincha aquí

Pliego de Cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto bens dominio público: pincha aquí

Proyecto bienes dominio público: pincha aquí

Anuncio Concellopincha aquí

Anuncio BOPpincha aquí

Tribunal mesa de contratación e data apertura sobre Apincha aquí

Acta sobre A e data sobre Bpincha aquí

Acta sobres A e B: pincha aquí

........................................................................ 

Volver