ORDENANZAS

APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ACTIVIDADE DE OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO CON MESAS E CADEIRAS PARA SERVIZO DE TERRAZA.

APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS.

APROBACIÓN DEFINITIVA DA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE, LIMPEZA E PROTECCIÓN CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS.

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL DE VERIFICACIÓN NO SISTEMA TRADICIONAL DE LICENZA E NO SISTEMA DE VERIFICACIÓN POSTERIOR NO OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE APERTURA E ACTIVIDADE DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL NAS COMUNICACIÓNS PREVIAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES E NO OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TRAMITACIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS E OUTRAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARA A ADAPTACIÓN DESTES PROCEDEMENTOS Á LEI 9/2013 DO 19 DE DECEMBRO DO EMPRENDEMENTO E DA COMPETITIVIDADE ECONÓMICA DE GALICIA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

ORDENANZA Nº 2 REGULADORA DO SERVIZO MUNICIPAL DO MERCADO DE ABASTOS DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE LECER OU TEMPO LIBRE ORGANIZADAS POLO CONCELLO

ORDENANZA REGULADORA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA Nº 3, REGULADORA DOS PROCEDEMENTOS DE OUTORGAMENTO DE LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADES E DOS PROCEDEMENTOS DE ACTIVIDADES E SERVIZOS SOMETIDOS Ó RÉXIME DE DECLARACIÓN RESPONSABLE OU COMUNICACIÓN PREVIA, ASÍ COMO APROBACIÓN DOS MODELOS DE SOLICITUDE PARA OS MESMOS DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE CEMITERIOS LOCAIS, CONDUCIÓN DE CADÁVERES E OUTROS SERVIZOS FÚNEBRES DE CARÁCTER LOCAL

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (DEPENDENCIA E BASICO) DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCADOIRO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA E DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CALQUERA CLASE

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS NA VÍA PÚBLICA

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓN DE POSTOS, CASETAS DE VENDA E CAMIÓNS-TENDA SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO MUNICIPAL

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL NAS COMUNICACIÓNS PREVIAS, DECLARACIÓNS RESPONSABLES E NO OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXIS E DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUER

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE RECOLLIDA DO LIXO

ORDENANZA FISCAL Nº 1 REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE MATADOIRO, LONXAS E MERCADOS, ASÍ COMO O CARREXO DE CARNES SE HOUBESE DE UTILIZARSE DUN MODO OBRIGATORIO; E SERVIZOS DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE ABASTOS, INCLUÍDA A UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE PESAR E MEDIR

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DE REDE DE SUMIDOIROS

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ABASTECEMENTO DE AUGA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN PRIVATIVA E APROVEITAMENTO ESPECIAL CONSTITUÍDOS NO SOLO, SUBSOLO OU VOO DAS VÍAS PÚBLICAS A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE SUBMINISTRACIÓNS

REGULAMENTO DO SERVIZO DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

REGULAMENTO MUNICIPAL DA VENDA AMBULANTE NO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

REGULAMENTO DO USO E VERTEDURAS Á REDE MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE PONTE CALDELAS

REGULAMENTO DO SERVIZO DE XESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

REGULAMENTO DO SERVIZO PÚBLICO DE LUDOTECA DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LUDOTECA MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTE CALDELAS

FOGUEIRAS DE SAN XOÁN
E SAN PEDRO 2020

FONDO EUROPEO 1

FONDO EUROPEO 2

cartel publicidade paces

3 NOVEMBRO IV FEIRA DE ARTESANÍA NA PRAZA DE ESPAÑA

piscore

20200227 concurso de CARTELES

20200220 concurso de foto

20200220 concurso de REDACCION 

pabellon

emerxencia social

TURISMO PONTE CALDELAS

facebook-turismotwitter-turismo
Volver