PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

 Procedemento aberto para contratar na súa modalidade de concesión, varios criterios de adxudicación para a adxudicación do contrato de xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar (S.A.F.)

Data de publicación: 14/02/2013

Licitación: Contrato de xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar (S.A.F.)

Anuncio: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas:pincha aquí

Prego de prescricións técnicas:pincha aquí

Plataforma de contratación pública de Galicia:pincha aquí

Data de publicación BOP: 15/02/2013

Prazo presentación ofertas: Ata o 05/03/13 ás 13:300h

Datos dos actuais empregadospincha aquí

Expedientes atendidospincha aquí

Composición da mesa de contratación e apertura dos sobres A e Bpincha aquí

Acordo pleno de non suspensión cautelar do procedementopincha aquí

Apertura sobre Cpincha aquí

Convocatoria mesa contrataciónpincha aquí

Convocatoria mesa contrataciónpincha aquí

Certificado pleno desestimento SAFpincha aquí

........................................................................ 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP