PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

MELLORA CAPA DE RODADURA CAMIÑO DE PORTASOUTO

Procedemento

Expte.: 1064/2018

........................................................................ 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP