PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Humanización praza de España e primeiro tramo da Avenida de Vigo

Listado

Expte.: 1104/2018

........................................................................ 

JSN_TPLFW_GOTO_TOP