PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

 Procedemento aberto para contratar na súa modalidade de concesión, varios criterios de adxudicación para a adxudicación do contrato de xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar (S.A.F.)

Data de publicación: 14/02/2013

Licitación: Contrato de xestión do Servizo Público de Axuda no Fogar (S.A.F.)

Anuncio: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas:pincha aquí

Prego de prescricións técnicas:pincha aquí

Plataforma de contratación pública de Galicia:pincha aquí

Data de publicación BOP: 15/02/2013

Prazo presentación ofertas: Ata o 05/03/13 ás 13:300h

Datos dos actuais empregadospincha aquí

Expedientes atendidospincha aquí

Composición da mesa de contratación e apertura dos sobres A e Bpincha aquí

Acordo pleno de non suspensión cautelar do procedementopincha aquí

Apertura sobre Cpincha aquí

Convocatoria mesa contrataciónpincha aquí

Convocatoria mesa contrataciónpincha aquí

Certificado pleno desestimento SAFpincha aquí

........................................................................ 

Contrato de obras de rehabilitación do Centro Socio-Cultural de Chaín

Data de publicación: 01/03/2013

Licitación: Contrato de obras de rehabilitación do Centro Socio-Cultural de Chaín

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................

Servizo consistene na lectura de contadores e actualización dos padróns cobratorios do Concello de Ponte Calcelas

Data de publicación: 06/02/2013

Licitación: Servizo consistene na lectura de contadores e actualización dos padróns cobratorios do Concello de Ponte Calcelas

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................ 

Servizo para asesoramento xurídico e dirección do Centro de Información á Muller do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 02/01/2012

Licitación: Servizo para asesoramento xurídico e dirección do Centro de Información á Muller do Concello de Ponte Caldelas

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................

Servizo de atención psicolóxica do Centro de Información á Muller do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 02/01/2012

Licitación: Servizo de atención psicolóxica do Centro de Información á Muller do Concello de Ponte Caldelas

Adxudicación: pincha aquí

........................................................................

Procedemento aberto para a adxudicación de concesión demanial do quiosco de refrescos da praia fluvial do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 12/03/2012

Licitación: Procedemento aberto para a adxudicación de concesión demanial do quiosco de refrescos da praia fluvial do Concello de Ponte Caldelas

Anuncio: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas: pincha aquí

Plataforma de contratación pública de Galicia: pincha aquí

Data de publicación BOP: 13/03/2012

Prazo presentación ofertas: Ata o 19/04/2012 ás 14:00h

........................................................................

Página 7 de 7

Volver