PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Contratación do servizo de gabinete de prensa, comunicación, publicidade e dinamización local do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 20/01/2016

Licitación: Contratación do servizo de gabinete de prensa, comunicación, publicidade e dinamización local do Concello de Ponte Caldelas.

Información: pincha aquí

Resolución Composición Mesa: pincha aquí

Acta da mesa contratación gabinete de prensa do 04.03.16 (publicado o 09-03-16 ás 16:50 h): pincha aquí

Convocatoria mesa contratación gabinete de prensa do 21.03.16 (publicado o 21-03-16 ás 21:30 h): pincha aquí

........................................................................ 

Licitación para a contratación do servizo de lectura de contadores e padróns cobratorios da auga

Data de publicación: 21/01/2016

Licitación: Contratación do servizo de lectura de contadores e padróns cobratorios da auga.

MODIFICACIÓN: pincha aquí

Resolución Composición Mesa: pincha aquí

Convocatoria mesa contratación lectura contadores o día 14.03.16 (publicado o 09-03-16 ás 16:50 h): pincha aquí

........................................................................ 

 

Contratación por procedemento aberto do servizo de limpeza dos colexios públicos de Ponte Caldelas e a Reigosa, do concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 09/07/2015

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23035

Último día de presentación de proposicións: 28.07.15.

Resolución Composición Mesa e Revisión de criterios: pincha aquí

Resolución nova adxudicación (data publicación 16-09-2015): pincha aquí

Acta mesa revisión criterios (data publicación 17-09-2015): pincha aquí

........................................................................

Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas 2015

Data de publicación: 24/06/2015

Licitación: Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas 2015 .

Prego de Cláusulas administrativas particulares: pincha aquí

Pliego de Cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto bens dominio público: pincha aquí

Proyecto bienes dominio público: pincha aquí

Anuncio Concellopincha aquí

Anuncio BOPpincha aquí

Tribunal mesa de contratación e data apertura sobre Apincha aquí

Acta sobre A e data sobre Bpincha aquí

Acta sobres A e B: pincha aquí

........................................................................ 

Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de saneamento de fecais Avecil-este (Ponte Caldelas)

Data de publicación: 07/04/2015

Licitación: Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de saneamento de fecais Avecil-este (Ponte Caldelas).

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto:pincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de pavimentación de camiño Aluncia-Vilarchán (Ponte Caldelas)

Data de publicación: 03/03/2015

Licitación: Expediente de contratación mediante procedemento negociado sen publicidade das obras de pavimentación de camiño Aluncia-Vilarchán (Ponte Caldelas).

Resolución de Alcaldía: pincha aquí

Prego de cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto:pincha aquí

Planopincha aquí

Resolución oferta máis vantaxosapincha aquí

Resolución adxudicaciónpincha aquí

........................................................................ 

Página 5 de 7

Volver