PERFIL CONTRATANTE / Licitacións abertas

En cumprimento do artigo 42 da Lei 30/2007, de 30 de outubro de contratos do sector público, faise público o perfil do contratante do Concello de Ponte Caldelas.

EN TRAMITACIÓN:

Contratación por procedemento negociado sen publicidade, único criterio de adxudicación, do subministro de carteis informativos para os lugares de Ponte Caldelas

Declaración de oferta máis vantaxosa. Acordo de Xunta de Goberno Local de 13.06.16.

Información: pincha aquí

Declaración de oferta máis vantaxosa. Acordo de Xunta de Goberno Local de 13.06.16.

Licitación do subministro dunha varredora para o Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 26/05/2016

Licitación: Submunistro dunha varredora para o Concello de Ponte Caldelas.

Información: pincha aquí

Último día de presentación de proposicións: 10/06/2016

Contratación do servizo de gabinete de prensa, comunicación, publicidade e dinamización local do Concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 20/01/2016

Licitación: Contratación do servizo de gabinete de prensa, comunicación, publicidade e dinamización local do Concello de Ponte Caldelas.

Información: pincha aquí

Resolución Composición Mesa: pincha aquí

Acta da mesa contratación gabinete de prensa do 04.03.16 (publicado o 09-03-16 ás 16:50 h): pincha aquí

Convocatoria mesa contratación gabinete de prensa do 21.03.16 (publicado o 21-03-16 ás 21:30 h): pincha aquí

........................................................................ 

Licitación para a contratación do servizo de lectura de contadores e padróns cobratorios da auga

Data de publicación: 21/01/2016

Licitación: Contratación do servizo de lectura de contadores e padróns cobratorios da auga.

MODIFICACIÓN: pincha aquí

Resolución Composición Mesa: pincha aquí

Convocatoria mesa contratación lectura contadores o día 14.03.16 (publicado o 09-03-16 ás 16:50 h): pincha aquí

........................................................................ 

 

Contratación por procedemento aberto do servizo de limpeza dos colexios públicos de Ponte Caldelas e a Reigosa, do concello de Ponte Caldelas

Data de publicación: 09/07/2015

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=23035

Último día de presentación de proposicións: 28.07.15.

Resolución Composición Mesa e Revisión de criterios: pincha aquí

Resolución nova adxudicación (data publicación 16-09-2015): pincha aquí

Acta mesa revisión criterios (data publicación 17-09-2015): pincha aquí

........................................................................

Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas 2015

Data de publicación: 24/06/2015

Licitación: Concesión demanial dos postos de venda de alimentos vacantes no mercado municipal de abastos de Ponte Caldelas 2015 .

Prego de Cláusulas administrativas particulares: pincha aquí

Pliego de Cláusulas administrativas particulares:pincha aquí

Proxecto bens dominio público: pincha aquí

Proyecto bienes dominio público: pincha aquí

Anuncio Concellopincha aquí

Anuncio BOPpincha aquí

Tribunal mesa de contratación e data apertura sobre Apincha aquí

Acta sobre A e data sobre Bpincha aquí

Acta sobres A e B: pincha aquí

........................................................................ 

Página 5 de 7

Volver